ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ,ರಭಸದಿಂದ,ತಕ್ಷಣ,ನೇರವಾಗಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ