ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ರಭಸದಿಂದ,ಆತುರದಿಂದ,ತಕ್ಷಣ,ನೇರವಾಗಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ