ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಜ್ಞಾಪಿಸು

  1. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ