ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿ

  1. ಪುಸಿ,ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ