ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು

  1. ಅಸತ್ಯನುಡಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ