ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವಕಾಶ ಕೊಡು

  1. ಎಡೆಗೊಡು,ಆಸ್ಪದ ಕೊಡು,ಅನುಮತಿ ನೀಡು,ಬಿಡು (ನೀರು ಬಿಡು; ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು; ಕಾಯಿಬಿಡು; ಹೋಗಬಿಡು)
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ