ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲ್ಲಾಡದಿರು

  1. ಸ್ಥಿರವಾಗಿರು,ದೃಢವಾಗಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ