ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ

  1. ಪವಾಡ,ಅದ್ಭುತ
  2. ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ