ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲುಗಾಡದಿರು

  1. ಸೆಡೆ
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲುಗಾಡದಿರು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ