ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಳೆ

  1. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ