ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ

  1. ತಿಳಿದುಕೊ,ಗ್ರಹಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ