ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ವಯಿಸು

  1. ಸಿಂಧುವಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ವಯಿಸು

  1. ಕ್ರಮವರಿತು ಜೋಡಿಸು,ಕ್ರಮವರಿತು ಹೊಂದಿಸು
  2. (ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವರಿತು ಹೊಂದಿಸು)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: ಅನ್ವಯಿಸು
೧ ಕ್ರಮವರಿತು ಜೋಡಿಸು, ಹೊಂದಿಸು ೨ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವರಿತು ಹೊಂದಿಸು