ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಳಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಅನುಭವಿಸು,ತಡೆದುಕೊ,ತಾಳು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಳಿಕೊಳ್ಳು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಾಳಿಕೊಳ್ಳು

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ