ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನಂತರ ತಿಳಿಸು

  1. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ