ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗು

  1. ಅನಂತರ ತಿಳಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ