ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಮಾಡು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ---

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ