ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ---

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ