ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾದ

  1. ವಿನಾಶಕರವಾದ,ತಲೆಹೋಗುವ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ