ಅತ್ಯಂತವಾದ

  1. ಪರಮಾವಧಿ,ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ