ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ

  1. ಪರಮಾವಧಿ,ಅತ್ಯಂತವಾದ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ