ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಿರು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ