ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡೆಯಿಲ್ಲದಿರು

  1. ಬಿಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ