ಇಂಗ್ಲೀಷ್Edit

ನಾಮಪದEdit

deficit budget

  1. ಖೋತಾ ಆಯವ್ಯಯ,ಕೊರತೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ