ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೋಗುವುದು

  1. (ಎಡೆಯಿಂದೆಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದು), ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ನಿರ್ಗಮನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ