ಹೊಸರೂಪ ಕೊಡುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಸರೂಪ ಕೊಡುವುದು

  1. ಮರುರೂಪಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ