ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಸದಾಗಿಸು

 1. ________________
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. recast, en:recast
 2. rejuvenate, en:rejuvenate
 3. furbish, en: furbish
 4. update, en: update

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಸದಾಗಿಸು

 1. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿಸಬೇಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ