ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು

  1. ಪ್ರಜ್ವಲಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ