ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸು

  1. (ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ)ಸಮಾಚಾರ ಹೊರತರು,ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ