ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಪ್ರದೇಶ

  1. ಹೊರಗಡೆ,ಹೊರಭಾಗ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ