ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರನಾಡಿನ

  1. ಹೊರಗಿನ,ಬೇರೂರಿನ
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರನಾಡಿನ

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರನಾಡಿನ

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ