ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರತುಪಡಿಸು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರತುಪಡಿಸು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರತುಪಡಿಸು

  1. ಅವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ