ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಚೆಲ್ಲು

  1. (ಶಾಖ, ಬೆಳಕು, ವಾಸನೆ ಯಾ ಶಬ್ದವನ್ನು)ಹೊರಸೂಸು,ಉತ್ಸರ್ಜನ ಮಾಡು,ವಿಸರ್ಜಿಸು
    ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಚೆಲ್ಲು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಚೆಲ್ಲು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ