ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಗೆ ಹೋಗು

  1. ಹೊಸಲುದಾಟು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ