ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ಲು

  1. ತುದಿಗೆ ಸರಿಸು,ಖಾಲಿ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ