ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಅರಳಿಸು,ವಿಕಸಿಸು,ಮೂಡಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ