ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳು

  1. ತಾಳ್ದು,ಹೊರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ