ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತಿಗೆ

  1. ಪುಸ್ತಕ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊತ್ತಿಗೆ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ