ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆಯಿಸು

  1. ತಾಟಿಸು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ