ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ಬಾರಿಸು,
  ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ಹೊಡೆಗೆಡಹು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ಎಡದ ಹೊಡೆ ಚನ್ನಾಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ನೀರಿಗೆ ಹೊಡೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಡೆ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೊಡೆ&oldid=673939" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ