ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನದಿಂದ ತಿನ್ನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕತನದಿಂದ ತಿನ್ನು

  1. ಗಬಗಬನೆ ತಿನ್ನು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ