ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು

  1. ಕುಚ್ಚಣೆ
    ನಮ್ಮಯ ಏಳಿಗೆ ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಿರಬಹುದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು

  1. ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು

  1. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು

  1. ಅಸೂಯೆ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ