ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಅವನು ಎಂತಹ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
    _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ