ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಅವನು ಎಂತಹ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ
    _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ