ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸು

  1. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ