ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆಕೊಡು

  1. ________________
    ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ