ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆರತೊಲಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ