ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಬ್ಬೂರು

  1. ________________
    ________________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ