ಹೆಸರುಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಬ್ಬೂರು

  1. ________________
    ________________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ