ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಸರುಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಬ್ಬೂರು

  1. ________________
    ________________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ