ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಣ್ಣುಗೂಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಣ್ಣುಗೂಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ