ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಣ್ಣುಕೂಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಣ್ಣುಕೂಸು

  1. _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ