ಹೆಣವನ್ನು ಹೂಳುವುದು

ಹೆಣವನ್ನು ಹೂಳುವುದು

  1. ಖನನ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ