ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಟ್ಟುಗೆ

  1. ಹೆಣ್ಣು,ಹೆಂಗಸು,ಪೆಂಟೆ,ಹೆಂಟೆ
    ಹೆಟ್ಟುಗೆಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ