ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ಜಾಡು, ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು
    ಉದಾಹರಣೆಯಪದ ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ